Site is under constuction

Адвокатско дружество “Мирчева Атана и партньори”
е основано през 1993 година.
Вече над 25г. кантората ни обслужва клиенти, борейки се за правото и защитавайки техните интереси.


Областите ни на компетентност са в сферата на:

Граждански
дела

Бракоразводни, издръжки, родителски права, сделки с недвижими имоти и строителство. Проучване правния статус на недвижимите имоти МПС, делба - доброволна , съдебна регистрация на фирми

Административни
дела

Консултации, обжалване и оспорване на административни и наказателни актове, подготовка и участие в конкурси и търгове

Интелектуална
собственост

регистрация и защита на марки, консултиране и изготвяне на опозиции срещу заявени търговски марки при възникване на конфликт за фирмени наименования

Трудово правни
консултации

Търговски
дела

Наказателни
дела

Tрудово-правни спорове, професионални заболявания, трудови злополуки и свързаните с тях обезщетения.Семейно-правни спорове: бракоразводни дела, промяна на родителски права и издръжка за деца, осиновяване. Всички видове гражданско-правни, облигационни и административно-правни спорове касаещи право на собственост на недвижими имоти, съдебна делба -консултации и процесуална защита.
Предлагаме съдействие при сключване на сделки и споразумения, водене на преговори със строителни фирми и свързаните с тях обезщетения във връзка с предоставени им недвижими имоти за строителство: подготвяне на договори, проекти на нотариални актове заучредяване право на строеж и отговорност на строителя за некачествено изпълнение на СМР. Процесуално представителство на граждани и фирми по дела пред държавни и арбитражни съдилища. Изготвяне на проекти за нотариални актове за покупко-продажба на недвижими имоти, дарение или прехвърляне на собственост срещу задължение за гледане и издръжка. Пътно-транспортни произшествия и обезщетения вследствие претърпяно ПТП. Предприемане на действия за събиране на присъдено вземане посредством изпълнителното производство. Консултации относно участие в публична продан. Кантората работи съвместно с колеги, специализирали в областта на застрахователното и данъчното право.